Värdering

  • Värdering

    Företagsvärdering

    Företagsvärdering är processen att bedöma värdet av ett företag. Det är en viktig uppgift för investerare, affärsmän och finansiella experter som hjälper dem att besluta om det är lönsamt att investera i ett företag eller inte. Företagsvärdering används också vid försäljning av företag, för att uppskatta skatt och vid förhandlingar om affärstillgångar och skulder. Metoder för Företagsvärdering Det finns flera olika metoder för att bedöma värdet av ett företag. De vanligaste är: Bokfört värde – Detta tar hänsyn till företagets tillgångar och skulder enligt bokföringen. Diskonterat kassaflöde – Denna metod bedömer företagets framtida kassaflöde och diskonterar det till dagens värde. P/E-tal (price to earnings ratio) – Denna metod jämför företagets…