Inkasso

Vad är inkasso?

Inkasso kan beskrivas som ett ”hot” om en framtida åtgärd från en borgenär eller fakturautställare. Det kan röra sig om en faktura som inte har blivit reglerad i tid eller en skuld som (t.ex. ett lån).  Om ”gäldenären” vägrar att betala sin skuld, fordringskravet, kan borgenären (den som skall ha pengarna) vända sig till exempelvis kronofogden. Kronofogden kan, med rättsliga åtgärder hjälpa till med att driva in den aktuella skulden. Allt som handlar om inkasso regleras av inkasso inkassoverksamhet inkassolagen”Inkassolagen”.

Inkassolagen (1974:182)

Denna lag omfattar indrivning av egen eller annans fordran genom krav eller annan inkassoåtgärd (inkassoverksamhet). Med inkassoåtgärd förstås åtgärd som innebär annan påtryckning på gäldenären än angivande av tid för betalning eller uppgift om att fordringen, om den inte betalas, kommer att överlämnas till någon annan för inkasso.